EN

אדו הרטמן | הנוף הקולקטיבי

הנוף הקולקטיבי הוא פרויקט מולטימדיה של הצלם-אמן אדו הרטמן, שפועל באמסטרדם. פרויקט מתמשך זה מתמקד במחקרים מדעיים בדיסציפלינות שונות, שמתמקדים בחקר הנוף, הטבע, החקלאות והמערכות האקולוגיות בהולנד, ועשויים להיות בעלי השפעה כלל עולמית.
בניסיון להפוך את המגמה של פגיעה במגוון הביולוגי* ולשקם את בתי הגידול, ניסחה ממשלת הולנד חזון לאומי שמטרתו לשלב יותר טבע באזורים עירוניים, להגן על הטבע הייחודי בגופי המים שלה, לפתח חקלאות בת קיימא ולצמצם את השפעות שינוי האקלים.
ההכחדה המהירה של החי והצומח מאיימת על הסביבה שלנו, כמו גם על המשאבים הנחוצים לרווחתנו. לכן נדרשים פתרונות מדעיים להתחדשות הטבע, ועליהם להיות מיושמים בפועל.
אדו הרטמן החל לתעד את מחקר השטח המדעי של מערכות אקולוגיות טבעיות בהולנד בשנת 2018. הוא הושפע מרעיון "הנוף הקולקטיבי" שטבע אדריכל הנוף הבריטי סר ג'פרי ג'ליקו, אחת הדמויות המשפיעות בתחום במאה העשרים. ג'ליקו עסק באופן שבו עיצוב נוף וגנים יכול להתכתב עם דיסציפלינות רבות אחרות וראה בנוף צורת אמנות שיתופית של האנושות.
כצלם, מחדד אדו הרטמן רעיון זה על ידי הצבת תאורה נוספת בכמה מן האתרים שבהם מתבצעת עבודת השטח של החוקרים. בכך, הוא לא רק מתעד את האתרים אלא גם הופך לחלק מהתהליך המדעי.

*מגוון ביולוגי מתייחס למגוון החיות, הצמחים והחיים ולמערכת האקולוגית שהם יוצרים. מערכת אקולוגית מורכבת מכל הגורמים החיים באזור מסוים ומיחסי הגומלין ביניהם.

התערוכה בשיתוף שגרירות הולנד בישראל.

מציג:
אדו הרטמן


לוגו של וואטסאפ