EN

אודסה – תל אביב

התערוכה מחברת בין שלושה אמנים – אנג'ליקה שר, קסניה סובה )שתיהן
יוצאות חבר העמים המתגוררות ועובדות בישראל( ויורי ליידרמן )יליד אודסה
המתגורר כיום בברלין( – בניסיון להוכיח שאין בגלובליזציה מתפשטת, במפה
דמוגרפית משתנה או בשינוי אקלימי כדי למחוק את תבנית נוף המולדת. למרות
הריחוק הגיאוגרפי והפרשי הגילאים, בחסות הדגל התרבותי נוצר איחוד בין
השלושה, המצרפים ומערבלים יחד סמלים, מיתוסים ואלגוריות, שפה והומור,
ספרות ותיאטרון, אוכל, צבעים, מרקמים וריחות, שאינם תלויים בזמן ובמקום.

משתתפים: אנג'ליקה שר, יורי לידרמן, קסניה סובה
בשיתוף הבריגדה התרבותית ומוזיאון ארץ ישראל

אוצרת
אנג'ליקה שר

משתתפים
אנג'ליקה שר, יורי לידרמן, קסניה סובה

לוגו של וואטסאפ