EN

ביחדנס | עסקים שיתופיים – האגף לאיגוד שיתופי משרד הכלכלה

אוצר: איתי בר-יוסף

מיליארד ומאתיים מיליון א.נשים ברחבי העולם עובדים.ות וחברים.ות כיום בקואופרטיבים יצרניים וצרכניים – בחקלאות, פיננסים, דיור, מזון, חינוך, סיעוד וטיפול, ניקיון, היי-טק, שמירה, הגברה ותאורה, שליחויות, פאבים קהילתיים ועוד.
10% משוק העבודה העולמי מבוססים על מודל זה, שבו החברים.ות בארגון הם.ן גם הבעלים.ות שלו.
40% מהבנקים בארצות הברית הם בנקים קואופרטיביים וכרבע מתושבי.ות הערים הגדולות באירופה – ובהן ציריך, וינה וקופנהגן, גרים.ות בדיור שיתופי.
הקואופרטיב הוא תפיסת עולם כלכלית חברתית שוויוניות, דמוקרטית וסולידרית, הדואגת לסביבה ולאחר.ת.
הרעיון המרכזי הוא – קול אחד לכל אחד.ת ודרך קבלת החלטות דמוקרטית (דמוקרטיה ישירה).
בצורה זו מבטיחים.ות ושומרים.ות באופן מיטבי על זכויות העובדים.ות ומעניקים להם.ן יציבות תעסוקתית, שייכות לקבוצה ומשמעות כמשפיעים.ות על קבלת ההחלטות שלה.
בקואופרטיבים היצרניים והצרכניים יש יתרון לגודל – שיתוף בקנייה ומכירה של התשומות והמצרכים מוזיל את העלויות במידה ניכרת בכל תחום ותחום.

בישראל, היישובים הקהילתיים, המושבים והקיבוצים ולמעשה המרחב הכפרי היהודי כולו מאוגד באגודות שיתופיות. כיום חברים.ות כמיליון איש ואישה בכ-4200 אגודות שיתופיות. כ-75% מהתוצר החקלאי בישראל, יותר מ-30% ממערך התובלה, שיעורים ניכרים מהתחבורה הציבורית וחלק מתחום המאפיות נמצאים בידי האגודות השיתופיות.
המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 וכן שנות הקורונה הוכיחו כי הקואופרטיבים יציבים יותר בשוק העבודה – הרבה פחות עובדים.ות פוטרו והרבה פחות עסקים שיתופיים נסגרו. בשנים האחרונות נרשמה התעוררות ברישום אגודות חדשות רבות, הן של עובדים.ות, לרבות עצמאיות.יות, הן של צרכנים.יות.
את חלקן תוכלו למצוא בתערוכה זו.

האגף לאיגוד השיתופי במשרד הכלכלה הוא הרגולטור של האגודות השיתופיות בישראל. האגף פועל בשיתוף משרדי ממשלה נוספים, השלטון המקומי והחברה האזרחית לקידום וליווי המיזמים השיתופיים, מתוך התפיסה וההכרה כי הם מקדמים את הכלכלה והחברה בישראל, הן בקרב אוכלוסיות מוחלשות, הן מבחינת הפחתת יוקר המחיה.

התערוכה בשיתוף האגף לאיגוד השיתופי במשרד הכלכלה

 

לוגו של וואטסאפ