EN

ימים לפני החשיכה | דניאל צ'צ'יק

התערוכה "בימים לפני החשיכה" היא פרי מסע צילום של הצלם דניאל צ'צ'יק לצפון שוודיה בחודש נובמבר 2017, כמה ימים לפני שקיעתה של השמש לתקופה של כחמישה שבועות, כבכל שנה באזורים שמצפון לחוג הקוטב. סדרת העבודות היא המשך טבעי לחקירתו הצילומית של צ'צ'יק את השפעות האקלים על החברה והיחידים בה בעולם שהשינויים בו הולכים ומקצינים.

התערוכה בחסות שגרירות שוודיה בישראל

לוגו של וואטסאפ