EN

בית ספר גיל, תל אביב

בבית הספר גיל בת"א הכרתי קבוצת נערות ונערים על הרצף האוטיסטי, בגילאי 12-21. זוהי תערוכה מנקודת מבטם. האימון בשפת הצילום איפשר לפתח רגישות לדברים הפשוטים, ואפשרות לתרגם תכנים פנימיים לכדי תצלום. מידי שבוע נפגשנו, הכרנו, התלבטנו ואז צילמנו. היה מרגש לראות כיצד המבט משתנה, מוסט למקומות חדשים אותו האירו עם המצלמה.
* התערוכה התקיימה בזכות התמיכה הנפלאה של ביה"ס גיל.

שם התערוכה: נקודת מבט
שם המנחה: פוני בז׳יזינסקי
מלווה מטעם בית הספר: אורי שיר
שמות צלמות.ים:
איטח אופק, בראי תמיר, ואזנה ספיר, חלפון איתמר, יוסף דור, ליפשיץ אביב, מיכל איתן, נתן אליין, פארע זן, קונלידזה דוד, רונן יונתן.

לוגו של וואטסאפ