EN

האילם | הילה בן ארי

העבודה ״האילם״ היא מחווה לסופרת עמליה כהנא-כרמון, ונוצרה בהשראת הגיבורות הנוסעות בסיפוריה. העבודה עוסקת בפגיעות הגוף הנשי, במרחב המגביל את הגוף פיזית ומטאפורית ובתנועה הנוצרת בתוך המגבלה. כהנא-כרמון (נ.1926), חלוצה בספרות העברית בכתיבה אודות אלימות מרחבית כלפי נשים, מציפה היבטים של פגיעות נפשית, כלכלית וגופנית של נשים, הנובעת מסגירותן במרחב שולי ומצומצם והיותן כמו אורחות במרחב שנמצא בבעלות גברית. כהנא-כרמון עושה שימוש במוטיב הנסיעה העומד בניגוד למרחב המוגבל, גיבורותיה נוסעות ממקום למקום, אך מסען כמעט תמיד אינו בשליטתן. סיפוריה, הנעים בין מרחבים אירופיים רחוקים ומציאות ישראלית קונקרטית, עוסקים גם בהקבלה בין האלימות כלפי נשים לבין אלימות כלפי מיעוטים לאומיים וכן שליטה אלימה בבעלי חיים ובטבע. 

 

هيلا بن آري

إسرائيل

كتم الصوت

2014

לוגו של וואטסאפ