EN

הבתים החמים של עמותת יעדים לצפון

הפעילות בעמותת ׳יעדים לצפון׳ כללה הכשרת מנחות לפעילות בשפת הצילום בבתים החמים בחברה הערבית באזור הגליל. המנחות כולן הינן מדריכות חברתיות הפועלות בבתים החמים השונים. הבית החם מספק לנערות בסיכון מענה לצרכים רגשיים וחברתיים, ומנוף להיחלץ ממעגלי אלימות ומצוקה. נערות בתשעה בתים חמים בגליל קיבלו בפרוייקט הזדמנות להביע את מחאותיהן בד בבד עם חלומותיהן, תקוותיהן ושאיפותיהן, באמצעות שפת הצילום ובהבעה בכתב.
* התערוכה התאפשרה בזכות התמיכה הנפלאה של עמותת יעדים לצפון.

שם הרכזת: מיכל שהם שביב
רכזת מטעם יעדים לצפון: סוהייר ניג'ם
שמות המנחות בבתים החמים:
היבה זג׳אירה – נצרת
אזהאר דראושה שלבי – איכסאל
אסמאא ג׳יג׳יני – דבוריה
אסמאא סעדי – בוסמת טבעון
רהיג׳ה עבדללה – יפיע
ביאן ח׳טיב – כפר כנא
אסאלה בסול – רינה
איסלאם עיסא – אום אלפחם (1)
סאהרה מחאמיד – אום אלפחם (2)

שמות צלמות.ים:
בית חם נצרת – אמאנדה סגאוי, דוניה שחוד, מריאנא ח'וטאבא, נרמין ג׳רדאת, נור הוארי, נור זועבי, ריתאג עבד אלנבי, רואה שחוד, שאדא לאשין.
בית חם איכסאל – ביאן שויקי, גומאנה זבידאת, חלא דראושה, חנאן שלבי, סמאא אחמד, למא שלאבנה, לינדא שלאבנה, מדלין שלאבנה, מלק שדאפנה, ורדה דראושה, ופאא שהואן.
בית חם דבוריה – אבראר אבו-סוביה, אלאא אבו-סוביה, ליאן עיד, נהאונד אטרש, רואא אבו-סוביה, ריתאג׳ עזאיזה, תאלא סמועי, תימא עזאיזה, תימא עיד.
בית חם בוסמת טבעון – בראא סעדיה, דומיאנה סעדי, מירה סעדי, נדין קליבאת, רגד סעדי, רחמה סעד, ריאן זובידאת.
בית חם יפיע – אסלאם אבו סמחה, בסמלה ח'טיב, חלא אחמד, מלק בשתאוי, מלק חלומה, סמאא עמרו, בילסאן מסארוה, אמאני מוסא.
בית חם כפר כנא – איה ח'טיב, איה חמאיסי, איה נעסי, איסראא אמארה, אסיל עבדללה, אסלאם חסון, זינב היאגני, יאסמין אמארה, רובא זריקי, שדא חמזי.
בית חם רינה – דועאא טאטור, מיס בסול, מראח נמר, אורגואן נואטחה, רהף נעימי, סאם עודה, סולאף מגארבה, תאלה עתאמלה.
בית חם אום אלפחם (1) – אימתיאז ג׳אבר ג׳ואברה, ג'זל ג׳אבר ג׳ואברה, דלע ג׳ואברה, חנין אבו חאמד מחאמיד, לילא קאסם חאלוק, מיאר מחאג׳נה, מרים אג׳באריה, סיבא זיאד זיתאוי, תימאא אבו חאמד מחאמיד.
בית חם אום אלפחם (2) – אסראא, אסאלה, אמניה, תימאא, דימא, זמזם, סמאח, מאיא, יקין.

לוגו של וואטסאפ