EN

כאבים נראים

מרכז חוסן, באר שבע

פרויקט צילומי זה הוא תוצר של חמש נשים הנמצאות במרכז יום "חוסן" לטיפול ושיקום נפגעי סמים, באגף הרווחה של
עיריית באר שבע. המשתתפות הן בגילאי 30-45, לאחר גמילה פיזית ובתחילת בניית חייהן מחדש. המשתתפות נחשפו למושגים בסיסיים בצילום וביקשו למצוא ייצוג חזותי שיבטא את חווייתן הפנימית.

מנחות PHOTO IS:VOICE: רחל רינת הייליג ושולמית וולפיש

הפרויקט בחסות אגף שירותי רווחה באר שבע

לוגו של וואטסאפ