EN

מילדות לבגרות

עמותת על"ה למען האזרח הוותיק בקריית אונו

עמותת על"ה למען האזרח הוותיק בקריית אונו פתחה בשנת ה־70 למדינה פעילות בשיטת PHOTO IS:VOICE, שבה ביטאו אלו אשר חוו את הקמת המדינה, את יחסם האישי למדינה. העירייה חברה לפרויקט ואפשרה להקים תערוכת צילום זו. התצלומים מבטאים גישה אישית, אך מייצגים גם את התערות העולים מכל הגלויות וותיקי הישוב במדינה הצומחת.

מנחות: איילת שמחי ומירה חלילי

בחסות מפעל הפיס, על"ה קריית אונו ועיריית קריית אונו

לוגו של וואטסאפ