EN

מעברים כהיסט מחשבתי | ענת אכר שהם

"מעברים כהיסט מחשבתי״ משקף מסע אישי המאופיין בחוסר ודאות שעברה ענת אכר שהם בעקבות הסגר הראשון של המגפה העולמית. אכר שהם צילמה מעברי מים תת-קרקעיים באזורי עימות וחוותה שינוי אל מול הנופים המוכרים. כאשר הפכה את הדימויים לנגטיבים, התחזקה תחושת ההתאמה הרגשית של אכר שהם לנקודת המבט המשתנה שלה על התפתחות האירועים המוזרים. התשלילים מאזכרים מסכי ענק המוצבים בחללים סגורים, משובצים בנוף זר ומנוכר. המעברים מייצגים אזורים למינליים, אתרי ביניים להתבוננות עצמית. תהליך ההיפוך מהווה שלב ביניים בין האובייקט וייצוגו בצילום. הקואורדינטות המצוינות בכותרת של כל צילום מייצרות תחושת מסתורין מחד, ופרשנות פוליטית מאידך. המרחב המעורפל אינו מזוהה מלכתחילה כמעבר מים – מטפורה בסיסית לקיום – במקום זאת הוא מאפשר לנו לשאול האם השינויים המתחוללים יכולים אי פעם לחזור לתנאים עברו.

לוגו של וואטסאפ