EN

עדו הלוי | מניין

תפילת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו אם היו בהן חוטאים, הקב"ה מקבלם. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. לכן, בכל מקרה שיכול, על האדם להתפלל במניין או ביחידות. בימי סגר הקורונה יצאתי לצלם את הרחוב ואת המראות.
זה מסע אישי, זווית אישית, לימים שאולי ייעלמו בעוד זמן מה, ולא נזכור אותם עוד.

מציג:
עדו הלוי

אוצרת:
כנרת פלטי

לוגו של וואטסאפ