EN

שימור ופיתוח: נופי מורשת בישראל

ברחבי מדינת ישראל פזורים נכסי מורשת שמשמשים עדות לאירועים היסטוריים, להגות, ולתרבות האמנותית והחומרית שהתפתחו בגבולותיה. מגוון האתרים והמבנים, שנבנו בשנת 1700 ואילך, מייצגים ערכים חברתיים ותרבותיים, חברתיים, בעודם מייצרים זהות, מגדירים ייחוד ושייכות, מעשירים את הסביבה ומשפיעים על הנרטיב המכונן והמעצב את פני המקום, החברה והפרט.

מעשה השימור נועד לדאוג להישרדותם של אותם אתרים ומבנים ולהגן עליהם. תוך שמירה על איזון בין היאחזות בעבר לבין היצמדות לדרישות ההווה, על משמרי המבנים להנחיל את ערכי המורשת הבנויה לכלל האוכלוסייה ולדאוג לשילובם בתוך תרבות עכשווית ואף עתידית. הצילומים בתערוכה נוצרו במהלך סדרת סדנאות צילום ביוזמת המועצה לשימור אתרים שנערכו במגוון מקומות בארץ. הצילומים מגוללים את סיפורם של מבנים שעברו תהליכי שימור ונוצקה בהם "חיוּת" חדשה. אלו ממשיכים להנציח את העבר בתוך ההווה, בעוד שרבים אחרים דואבים את עברם, וחוששים מהעתיד – הישרדו? או שמא הם ייעלמו, ויונצחו אך ורק בדפי ההיסטוריה.

המצלמה בידי הצלם היא כלי להתבוננות במציאות ומאפשרת לכל אחד מהצלמים לראות מבעד לעדשת המצלמה ולהנציח את היופי בעבר, בעתיד.

התערוכה בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומשרד התרבות והספורט. סדנאות הצילום הונחו על ידי הצלם ברוך גיאן.

אוצרת: כנרת פלטי

תמונה עליונה: גיאן ברוך

 

לוגו של וואטסאפ