EN

תמרה דקל לונדון | מי שעומד

להתבונן על גב. להיות רואה ואינה נראית. כשמופע המבטים מתבטל, אני יכולה להתבונן על הגברים וסביבתם כנוף פתוח, כמרחב גילוי, כצורה, כמרקם. אני יכולה לנסות לנטרל את היחסים המוכרים שלי איתם ושלהם עם סביבתם. לא במקרה צילמתי גבים של גברים. אני רגילה להציץ אחורה, והנה, מי שעומד מאחוריי ומצדדיי הוא העומד עכשיו לפני.

מציגה:
תמרה דקל לונדון

אוצרת:
כנרת פלטי

לוגו של וואטסאפ