EN

תן לתצלום המת הזה להזכיר לך אותי בחיים | נטליה קפש

פרויקט זה עוסק באופנים שונים של זיכרון מלחמה ובטראומה הלאומית שפקדה את פולין לאחר מלחמת העולם השנייה. נטליה קפש בוחנת את ההיקסמות ממלחמת העולם השנייה הבאה לידי ביטוי בתופעת שחזור סצנות מהמלחמה. כך היא שואלת שאלות על הרומנטיזציה והאידיאליזציה שעוברת המלחמה בשיח הציבורי העכשווי בפולין. קפש צילמה את הפרויקט במצלמה אנלוגית,עם פילם שחור-לבן, ולאחר הפיתוח צבעה את התצלומים. בכך מתממשת "החייאת" תצלומי המלחמה הישנים – החוויה אליה מייחלים משתתפי השחזור – ובה בעת, באמצעות עבודת הצביעה נחשפים דפוסים של זיכרון המלחמה.

ناتاليا كابيش
المانيا
دع هذه الصورة الميتة تذكرك أنني على قيد الحياة
2021

לוגו של וואטסאפ