EN

שושני חרב | איווטה וויבודה

בחיפוש אחר הפואטי והבלתי ניתן לתיאור, משוטטת אלניס סטקל במקומות חסרי שם וריקים כמעט לגמרי מנפש חיה, באישון הליל ובטמפרטורות שיורדות מתחת לאפס, ליצירת הסדרה אפילו לא כלום.

התערוכה בחסות שגרירות לטביה בישראל

לוגו של וואטסאפ