EN

מרכז יצירה שיקומי (משרד הביטחון) תל אביב

המציאות -אמת או בדיה

שמות המנחות:
דבורה חייצוק
שני עפרה
מורן קורניק

שמות המשתתפים:
יוסי חוברה
אמנון ישמח משה
אריה פשטיצקי

במשך 14 שבועות נפגשנו לסדנא קצת אחרת:
"התבוננות בעולם דרך המצלמה". ראינו את העולם בדרך שונה. הפכנו את הרגיל והשגרתי למשהו חדש.
התבוננו במציאות מתוך ראייה אישית ונתנו למבט זה ביטוי חזותי, תוך למידת כלים צילומיים טכניים ומימוש עקרונות שפת הצילום.

לוגו של וואטסאפ